Beeldmerk_Zonnepark_Tichelrijt3

Samen investeren in een duurzame toekomst!

Haal meer energie uit de zon!

Vraag en Antwoord

Algemeen

De inschrijving is op 19 april 2021 beëindigd. U kunt niet meer inschrijven op Ticheldelen. Ga naar CONTACT om informatie te vragen.

Een een account aanvragen is noodzakelijk in verband met de veiligheid van je persoonlijke gegevens.

De informatie is te vinden op de pagina PROJECTINFORMATIE. Je vindt hier 3 documenten die je op verschillende manieren precies informeren.

1. Het INFORMATIEDOCUMENT 
2. De OBLIGATIEVOORWAARDEN
3. VOORBEELD van het INSCHRIJFFORMULIER

Inschrijven is mogelijk van 8 maart 2021 t/m 19 april 2021

Gedurende 14 dagen na inschrijving kan deze worden herroepen. De Obligatieovereenkomst en de Lastgeving worden dan ontbonden. Je kunt dit doen via CONTACT 

Je kunt tussen de 1 en 400 Tichelkopen.

De inschrijfkosten bedragen € 25,- . Leden van Energie Dongen hoeven geen inschrijfkosten te betalen. Tijdens het inschrijven kun je als niet-lid aangeven dat je lid van Energie Dongen wilt worden als je Ticheldelen definitief hebt gekocht. Het lidmaatschap van Energie Dongen bedraagt nu € 10,- per jaar. Het inschrijfbedrag hoeft pas betaald te worden wanneer de Ticheldelen definitief zijn toegewezen. 

Inschrijving staat alleen open voor personen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Dongen. 

Je hoeft pas te betalen als de toewijzing van de Ticheldelen heeft plaatsgevonden. Je ontvangt dan een rekening verhoogd met € 25,- inschrijfgeld, wanneer je geen lid van Energie Dongen bent.

Ticheldeel

Een Ticheldeel is een obligatie. Je koopt een Ticheldeel voor € 50,- per stuk.  Vanaf een jaar na de startdatum ontvang je jaarlijks een uitkering van € 5,- . De uitkering bestaat uit rente en aflossing dit heet annuïteit.

De uitkering loopt 15 jaar lang. Deze wordt jaarlijks op je bankrekening overgemaakt of op een rekening die je hebt aangegeven, zoals de rekening van (klein)kind, partner e.d.

De aflossing en de rente blijven de gehele periode gelijk. Per jaar neemt het aflossingsgedeelte toe en neemt het rentegedeelte af. Dit annuïtaire schema vind je in het INFORMATIEDOCUMENT Deel 3.

De uitbetaling van het rendement vindt plaats na ieder jaar van productie. De eerste uitbetaling zal rond juni 2022 zijn en dan elk jaar 15 jaar lang.

Na de inschrijving

De inschrijving wordt direct per e-mail bevestigd. Daarbij ontvangt de inschrijver een pdf met zijn inschrijfgegevens. Na beëindiging van de inschrijfperiode worden de beschikbare Ticheldelen verdeeld over de geldige inschrijvingen. De wijze waarop dat gebeurt staat beschreven in artikel 5 van de Obligatievoorwaarden

Een inschrijver krijgt maximaal het aantal Ticheldelen toegewezen van zijn inschrijving. Mogelijk krijgt hij echter minder Ticheldelen toegewezen. Dat is met name het geval wanneer het beschikbare aantal Ticheldelen ontoereikend is om alle geldige inschrijvingen te bedienen.

Bankrekeningnummer:  NL82 INGB 0674 553 810  t.n.v. Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. Dongen

Op deze bankrekening maakt u het factuurbedrag van uw Ticheldelen over. Vermeldt u ook uw factuurnummer a.u.b.

Voor iemand anders kopen? - Overdraagbaarheid

Ja dat kan! Nadat je Ticheldelen hebt gekocht en betaald, kun je aangeven hoe je dit wilt regelen. Er is dan sprake van overdragen. In dit geval geldt steeds het maximum van 400 Ticheldelen per obligatiehouder.

Voor het overdragen op een andere obligatiehouder kan dit met dien verstande dat deze woonachtig of gevestigd is in de gemeente Dongen (art. 2 Obligatievoorwaarden)

Je kunt via het Energieloket Energie Dongen hiervoor een afspraak maken. 

Telefoon: 0162 238 000

Via : CONTACT
E-mail: tichelrijt@energiedongen.nl

De Ticheldelen behoren tot de erfenis en gaan onder algemene titel over naar uw erfgenamen, ook al wonen ze niet in Dongen. Als dan de nieuwe adres en bankgegevens worden doorgegeven, gaan we gewoon door met uitkeren aan uw erfgenamen. Als uw erfgenamen de Ticheldelen willen verkopen, moet dat wel aan iemand die in Dongen woont. Energie Dongen zal daar bij helpen. 

Privacyverklaring

Coöperatieve Gegevensverwerking Dongen (CGD)

Tichelrijt, de Stichting en Energie Dongen maken gebruik van een gezamenlijke gegevensverwerking: de Coöperatieve Gegevensverwerking Dongen (CGD). Een beschrijving van deze gegevensverwerking is te vinden op de website www.zonneparktichelrijt.nl  Privacyverklaring
Het obligatieregister van Tichelrijt is ondergebracht in deze coöperatieve gegevensverwerking.

Energie Dongen is aangewezen als contactpunt. Leden en andere inschrijvers kunnen hun persoonlijke gegevens zelf onderhouden door in te loggen op: https://energiedongen.mijnenergiesamen.nl

Telefoon: 0162 238 000
Via : CONTACT
E-mail: tichelrijt@energiedongen.nl

Uitgever van de Ticheldelen

De uitgevende instelling is Zonnepark Tichelrijt 3 B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74015125 en kantoorhoudend aan de Goirleseweg 15 te 5026 PB Tilburg (‘Tichelrijt’).

Samenwerking

De uitgever van de Ticheldelen Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. heeft  Energie Dongen gevraagd communicatie, inschrijvingsprocedure, administratie en register van de Ticheldelen te verzorgen.

Deze Stichting behartigt de belangen van de houders van Ticheldelen. Daartoe verkrijgt de Stichting van elke  obligatiehouder een onopzegbare privatieve last. Deze is nader uitgewerkt in artikel 15 van de Obligatievoorwaarden. Privatief wil zeggen dat je als obligatiehouder desbetreffende bevoegdheden niet zelf kan uitoefenen. De last is onopzegbaar zolang het verschuldigde ingevolgde de Ticheldelen niet geheel is voldaan. 

Burgerzonnepark Tichelrijt 3 is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (‘BOM’) in samenwerking met de gemeente Dongen en de Coöperatie Samenwerkend Dongen U.A. (‘Energie Dongen’). Voor dit initiatief is een projectvennootschap opgericht: Zonnepark Tichelrijt 3 B.V. (‘Tichelrijt’).

Deze projectvennootschap is opgericht door Energiefonds Brabant B.V., onderdeel van de BOM. Energiefonds Brabant bestuurt de projectvennootschap en is houder van alle aandelen. Na oplevering van het zonnepark wordt een beheerder aangesteld die ook wordt belast met het bestuur van de projectvennootschap. Energiefonds Brabant treedt dan terug als bestuurder.

Omvang en financiering

Er zijn 12.000 Ticheldelen te koop. Het totale bedrag is € 600.000,-

De realisatie van het zonnepark vergt een investering van circa € 8.300.000. De inleg op Ticheldelen vormt circa 7,5% van de benodigde financiering. De overige financiering wordt door de BOM (ook circa 7,5%) en de bank (circa 85%) geleverd.

Toezicht

Voor van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM. De AFM heeft deze aanbieding van Ticheldelen gecontroleerd.

Informatie over het toezicht vind je in alle documenten over het Burgerzonnepark Tichelrijt. Je vindt onderstaande mededeling op verschillende pagina's van deze website en in de documenten zijn het INFORMATIEDOCUMENT de OBLIGATIEVOORWAARDEN.

Achtergestelde lening

Ticheldelen zijn achtergesteld ten opzichte van vorderingen van de financierende bank. Dit betekent dat de houders van Ticheldelen alleen aanspraak kunnen maken op enige betaling van Tichelrijt, wanneer Tichelrijt haar verplichtingen jegens de bank volledig nakomt.

Nieuws